Toimintasuunnitelma

Yleistä

OAJ Varkaus toimii aktiivisesti opettajien etuja ajavana yhdistyksenä. Yhdistys edistää opettajan työn arvostusta. OAJ Varkaus seuraa opetusta sääteleviä lakeja, opetussuunnitelmia ja hallinnollisia päätöksiä ja niiden vaikutuksia opetustoimeen.

Tavoitteena on saada jäsenkelpoiset opettajat yhdistyksen jäseniksi. Kartutetaan jäsenten järjestötietoutta ja vahvistetaan ammatti-identiteettiä.

Tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on

* turvata jäsenten oikeudellinen asema

* seurata jäsenten työolosuhteita

* tukea jäsenten ammatillisia ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia

* seurata kasvatus- ja opetusalan muutoksia ja tiedottaa niistä jäsenille sekä tarvittaessa ottaa niihin kantaa

* edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta opetusalalla toimivien keskuudessa

* kannustaa jäseniä fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitämiseen

* tukea luottamusmiehiä neuvottelutoiminnassa

Edunvalvonta

Yhdistyksen tärkein tehtävä on edunvalvonta. Seurataan jäsenistön etua lakien, asetusten ja sopimusten tulkinnoissa. Olennainen osa edunvalvontaa on kiinteä yhteistyö pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten kanssa. Yhdistys vastustaa opettajien lomautuksia. Toimitaan niin, että jäsenistön mielipiteet huomioidaan työ- ja loma-aikoja päätettäessä. Huomioidaan opettajien fyysinen ja henkinen työhyvinvointi. Yhdistys pitää tärkeänä, että työnantaja järjestää asianmukaista työnohjausta sitä haluaville. Vaikutetaan siihen, että työnantaja järjestää opettajille virkaehtosopimuksen mukaista veso- ja täydennyskoulutusta. Tarjotaan asiantuntija-apua neuvottelukunnille ja eri yhteisöille.

Kokoukset

Yhdistys järjestää kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa muita yleiskokouksia.

Hallitus kokoontuu koulun työvuoden aikana kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Osallistutaan alueyhdistyksen kokouksiin.

Koulutus

Yhdistyksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua järjestökoulutukseen. Jäsenkoulutuksen tavoitteena on lisätä jäsenistön tietoa järjestö-, palkka-, virkaehto- ja työehtosopimusasioissa, sekä aktivoida jäsenistöä yhteisten asioiden hoitamiseen.  Yhdistys voi tarjota myös koulutusmahdollisuuksia.

Tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa tehdyistä päätöksistä, neuvottelutuloksista ja ajankohtaisista asioista jäsenistölleen yhdysopettajien ja pedanetin (www.peda.net/veraja/varkaus/oay) kautta. Ylläpidetään kotisivuja ja sähköistä tiedottamista.

Yhteistyötahot

Toimitaan yhteistyössä OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen kanssa. Pidetään yhteyttä kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. Pidetään yllä yhteydet lukion ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opettajiin.

Virkistystoiminta

Yhdistys järjestää talousarvion sallimissa rajoissa kiinnostavia ja yhteishenkeä kohottavia tilaisuuksia ja matkoja. Jäsenistön toivomukset otetaan huomioon tilaisuuksia järjestettäessä.

Yhdistys tukee myös jäsentensä osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin talousarvion sallimissa rajoissa hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.