Tiedotteet

TVA-lisät

Syyskuun palkassa näkyy nyt erikseen peruspalkka ja tva-lisät. Syyskuussa on maksettu takautuvasti myös elokuun tva-lisät. Joillakin opettajilla (1.-2.lk, erityisopettajat) tämä lisä on voinut olla jo maksussa elokuussa ja nyt syyskuun tilissä siihen on vain tullut muutaman euron pyöristys. Mikäli palkassasi on epäselvyyksiä, ota yhteyttä pääluottamusmieheen.

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020-2021

OVTES 2020-2021 sopimuskausi kestää 23 kuukautta ollen voimassa 1.4.2020-28.2.2022.

Sopimuskauden palkankorotusajankohdat:

 • 8.2020 yleiskorotus
  • osioissa B 0,87 %
  • osiossa F 1,24 %
  • osiossa C 0,95 %.
  • osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavalla prosentilla.
  • osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotetaan yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä.
 • 4.2021 yleiskorotus
  • osioissa B 0,72 %
  • osiossa F 0,75 %
  • osiossa C 0,99 %
  • osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavalla prosentilla.
  • Osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotetaan yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä.

 

 • Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 on 0,8%. Ammatillisten oppilaitosten osio C opetushenkilöstön paikallinen järjestelyerä on 0,4%.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat pai­kallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus­epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut työajan pidennykset OVTES:n piirissä ovat voimassa 31.7.2020 asti. Huomioitava kuitenkin osio B (yleissivistävä koulu) 14 § 5 mom., joka koskee elokuuhun sijoittuvaa 2 tunnin kikyvelvoitetta. Tämä 2 tunnin velvoite kuittaa kikyjen poistumisen muilla sopimusalueilla 1.9.2020 lukien.

Kokonaistyöajassa olevan opetushenkilöstön työajan pidennys on voimassa KVTES:n toimistotyöajan mukaisesti 30.8.2020 saakka. Ammatillisten oppilaitosten osion C kokoaikaisen opettajan ja opinto-ohjaajan vuosityöajan pituus säilyy ennallaan.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu liite- ja osiokohtaisesti erinäisiä muutoksia. Nämä muutokset tulevat voimaan kussakin liitteessä erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020-2021

KVTES 2020-2021 sopimuskausi kestää 23 kuukautta ollen voimassa 1.4.2020-28.2.2022.

Sopimuskauden palkankorotusajankohdat:

 • 8.2020 yleiskorotus, jonka suuruus on 26 euroa, tai kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia
 • 4.2021 yleiskorotus, jonka suuruus on 1,0 %
 • 4.2021 järjestelyerä, jonka suuruus on 0,8 %

Yleiskorotuksilla korotetaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää sekä palkkahinnoittelukohtien peruspalkkoja. Yleiskorotuksilla korotetaan myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittu työajan pidennys poistuu ja yleistyöajan säännöllinen työaika palautetaan 38 tuntiin 15 minuuttiin 31.8.2020 alkaen tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien. Työajan pidennyksen poistumisen tilalle on sovittu muutamia jaksotyöaikaan ja liukuvaan työaikaan liittyviä joustoja sekä mahdollisuutta vaihtaa lomarahaa vapaapäiviksi. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020.

Lomaraha
Kesällä 2020 lomarahat maksetaan täysimääräisinä.
Opettajan sairausloma kesällä

Suurin osa oppilaitosten opettajista ovat työajassa, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Koska heillä ei ole vuosilomalain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi sairauden takia. Tällaisilla opettajilla on oikeus saada laskennallisen vuosiloman aikaan tai kesävapaajaksoon osuneen sairausloman ajalta Kelan sairauspäivärahaa. Tätä päivärahaa opettajan pitää hakea lääkärintodistuksen perusteella itse Kelalta. Sairausloman vaikutuksesta kesälomaan lisätietoja OAJ:n työelämäoppaasta:

Määräaikaisen opettajan loppupalkan korvaukset

Suurin osa opettajista on sellaisessa työajassa, johon ei sisälly vuosilomalain mukaisia oikeuksia lomakorvauksiin tms. Määräaikaisille opettajille on siksi määritelty erilliset korvaukset. Opetusvelvollisuustyöajassa olleelle määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle ma
ksetaan palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena kahden päivän varsinainen palkka jokaista palvelussuhteeseen sisältyvää
lomanmääräytymiskuukautta kohden. Täysi lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 16:ta virantoimituspäivää

Lomapäiväkorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät Tämän vuoksi opettaja ei voi saada lomapäiväkorvauksia, jos hänet on palkattu koko lukuvuoden ajaksi 1.8.–31.7.Lukuvuoden työaikaa (esim. 12.8.–31.5.) lyhemmissä palvelussuhteissa mahdollisten
kesäkeskeytyspäivien lisäksi myös syys-, joulu-, urheilu-ja pääsiäisloman arkipäivät vähentävät lomapäiväkorvausta. Arkipäiviä ovat muut päivät paitsi kalenterin ”punaiset päivät”, jouluaatto, juhannusaatto ja pääsiäislauantai. (OVTES, osio A, yleinen osa 36 §).

Kesäloman yhtäjaksoisuus ja työnantajan ilmoitusvelvollisuus
Kesäloma tulee antaa yhtäjaksoisena, ellei yhteisesti toisin sovita. Työnantajan
yksipuolinen oikeus jakaa kesäloma osiin voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisissa
tilanteissa. Kun työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, siitä on ilmoitettava
työntekijälle/viranhaltijalle viimeistään kuukautta ennen loman alkua ja ellei se ole
mahdollista, viimeistään kahta viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista (Vuosilomalaki
23 §, KVTES IV luku 10 §). Kesäloman ajankohdasta ilmoitettaessa kuukauden ilmoittamisaika on aina ehdoton pääsääntö.
Jos vuosilomajärjestelmässä oleva viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa alkaessa tai sen
aikana sairaana, työkyvyttömyysajalle sijoittuva vuosiloma siirretään myöhäisempään
ajankohtaan (KVTES IV luku 11 § 1mom.).Henkilöstölle tulee ennen loman alkua kertoa
menettelytavat ja antaa sen henkilön yhteystiedot, jolle työkyvyttömyydestä ilmoitetaan.
Samoin on kerrottava, minne ja milloin lääkärintodistus toimitetaan.
HUOMIOITAVA OSITTAISTA HOITOVAPAATA HAETTAESSA
Lapsen kanssa samassa taloudessa asuva äiti, isä tai huoltaja, joka on ollut saman
työnantajan palveluksessa ainakin kuusi kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana, voi
saada osittaista hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kun
perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen kolmas lukuvuosi päättyy.Osittaista hoitovapaata tulee hakea viimei
stään kaksi kuukautta ennen aiottua vapaan aloittamista. Vapaan pitämisestä ja pituudesta sovitaan työnantajan kanssa. Jos yksityiskohtaisista järjestelyistä ei voida sopia, työnantajan on annettava yksi hakemuksen mukainen jakso kalenterivuodessa.Mikäli opettaja on opetusvelvollisuustyöajassa, eikä pääse esimiehen kanssa sopimukseen opetustuntimäärästä, vahvistetaan opetuksen määräksi keskimäärin 18 tuntia viikossa. Jos sovitaan opetustunteja alle 16 tuntia viikossa,on huomioitava, että silloin ei välttämättä kerry vuosisidonnaista lisää.
Osa-aikatyössä varsinainen palkka ja siihen kuuluvat euromääräiset lisät ovat samassa
suhteessa alemmat kuin viranhaltijan tai työntekijän työaika on virka-
Ja työehtosopimuksen täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Opetusvelvollisuustyöajassa opettajan oma  opetusvelvollisuustuntimäärä vastaa täyttä työaikaa.Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto-tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työnjärjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys seikoista, jotka ovat hänen kieltäytymisensä perusteena. Opetusalalla tämä on hyvin harvinaista, sillä useimmiten on mahdollista palkata sijainen.