Tiedotteet

LOMARAHA
Määräaikainen lomarahaleikkaus päättyy tämän kesän jälkeen Kilpailukykysopimuksessa sovittiin erillisellä virka-ja työehtosopimuksella määräaikaisesta 30 prosentin lomarahaleikkauksesta kolmena lomanmääräytymisvuonna 2016–2017,2017–2018 ja 2018–2019.Tuleva kesälomakausi on viimeinen, johon tämä leikkaus kohdistuu ja viimeisen kerran lomaraha määräytyy erillisen virka-ja työehtosopimuksen 3 §:n mukaan:
Viranhaltija/ työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta
lomarahaa, jonka suuruus on
1.4,2 % kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2momentin 1 kohdan tapauksissa,
2. 3,5 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2momentin 2 kohdan tapauksissa,
3. 2,8 % kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2momentin 3 kohdan tapauksissa,
Lomaraha lasketaan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta.
Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus
Määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan
palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena kahden päivän varsinainen palkka
jokaista palvelussuhteeseen sisältyvää lomanmääräytymis kuukautta kohden. Täysi
lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 16 :ta virantoimituspäivää. Päiväpalkka lasketaan
jakamalla varsinainen palkka sen kalenterikuukauden päivien lukumäärällä, jonka aikana
palvelussuhde päättyy
Kesäloman yhtäjaksoisuus ja työnantajan ilmoitusvelvollisuus
Kesäloma tulee antaa yhtäjaksoisena, ellei yhteisesti toisin sovita. Työnantajan
yksipuolinen oikeus jakaa kesäloma osiin voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisissa
tilanteissa. Kun työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, siitä on ilmoitettava
työntekijälle/viranhaltijalle viimeistään kuukautta ennen loman alkua ja ellei se ole
mahdollista, viimeistään kahta viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista (Vuosilomalaki
23 §, KVTES IV luku 10 §). Kesäloman ajankohdasta ilmoitettaessa kuukauden ilmoittamisaika on aina ehdoton pääsääntö.
Jos vuosilomajärjestelmässä oleva viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa alkaessa tai sen
aikana sairaana, työkyvyttömyysajalle sijoittuva vuosiloma siirretään myöhäisempään
ajankohtaan (KVTES IV luku 11 § 1mom.).Henkilöstölle tulee ennen loman alkua kertoa
menettelytavat ja antaa sen henkilön yhteystiedot, jolle työkyvyttömyydestä ilmoitetaan.
Samoin on kerrottava, minne ja milloin lääkärintodistus toimitetaan.

VUOSITYÖAIKA FACEBOOK LIVELÄHETYKSET

Perusopetuksen kokeilua koskeva livelähetys oli 3.5.2019. Mukana viestinnän haastateltavana olivat puheenjohtaja Olli Luukkainen, neuvottelujohtaja Petri Lindroos ja neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen. Tallenteen voi katsoa OAJ:n facebooksivulta.
HUOMIOITAVA OSITTAISTA HOITOVAPAATA HAETTAESSA
Lapsen kanssa samassa taloudessa asuva äiti, isä tai huoltaja, joka on ollut saman
työnantajan palveluksessa ainakin kuusi kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana, voi
saada osittaista hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kun
perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen kolmas lukuvuosi päättyy.Osittaista hoitovapaata tulee hakea viimei
stään kaksi kuukautta ennen aiottua vapaan aloittamista. Vapaan pitämisestä ja pituudesta sovitaan työnantajan kanssa. Jos yksityiskohtaisista järjestelyistä ei voida sopia, työnantajan on annettava yksi hakemuksen mukainen jakso kalenterivuodessa.Mikäli opettaja on opetusvelvollisuustyöajassa, eikä pääse esimiehen kanssa sopimukseen opetustuntimäärästä, vahvistetaan opetuksen määräksi keskimäärin 18 tuntia viikossa. Jos sovitaan opetustunteja alle 16 tuntia viikossa,on huomioitava, että silloin ei välttämättä kerry vuosisidonnaista lisää.
Osa-aikatyössä varsinainen palkka ja siihen kuuluvat euromääräiset lisät ovat samassa
suhteessa alemmat kuin viranhaltijan tai työntekijän työaika on virka-
Ja työehtosopimuksen täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Opetusvelvollisuustyöajassa opettajan oma  opetusvelvollisuustuntimäärä vastaa täyttä työaikaa.Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto-tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työnjärjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys seikoista, jotka ovat hänen kieltäytymisensä perusteena. Opetusalalla tämä on hyvin harvinaista, sillä useimmiten on mahdollista palkata sijainen.

JÄRJESTELYERÄN JAKAMINEN

Työnantajan kanssa on neuvottelussa sovittu, että 1.1.2019 voimaan tuleva 0,9% järjestelyvaraerä kohdennetaan perusopetuksessa TVA-lisinä seuraavasti:

 • Laaja-alaiset erityisopettajat 170€/kk
 • Erityisluokanopettajat 100€/kk
 • 1-luokan opettajat 100€/kk
 • 2-luokan opettajat 80€/kk

Soisalo-opiston osalta korotetaan nykyisiä TVA-lisiä 65 eurolla.

POISSAOLON VAIKUTUS OPETTAJAN PALKKAAN

Opettajan palkka määräytyy opetustuntien perusteella ja kuukausipalkka sisältää opetusvelvollisuuden mukaiset opetustunnit, mahdolliset ylitunnit sekä ylitunteina tai euromääräisinä maksettavat erityistehtäväkorvaukset.

Palkalliset virkavapaat

Palkalliselta virkavapaalta, kuten sairausloma-ajalta, opettaja saa täyden palkan ylitunteineen ja erityistehtävineen. Palkasta ei tehdä mitään vähennystä. Ylitunnit ja erityistehtävät maksetaan työsuunnitelmassa vahvistetun viikkotuntimäärän mukaan, kuitenkin enintään seuraavan lukuvuoden alkuun asti.

Poissaoloajan alle jäävät työtehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin, joista vastaa rehtori. Palkallisella virkavapaalla olevalla opettajalla ei ole minkäänlaista velvollisuutta korvata poissaoloajalle määrättyjä ys-palavereita, vesoja tai muuta kiky-työaikaa.

Jos palkallinen virkavapaa jatkuu palkattomalla virkavapaalla, maksetaan ylituntipalkkiot työssäoloajalta ja palkallisen virkavapaan ajalta kertatuntipalkkion mukaan

Palkattomat virkavapaat

Palkattoman virkavapaan (kuten poissaolo henkilökohtaisista syistä) ajalta palkka vähennetään joko päiväpalkkana tai kertatuntipalkkioina osapäivän poissaoloista. Kokonaisten päivien poissaoloissa palkan vähennys tehdään päiväpalkan perusteella. Lisäksi palkasta vähennetään ylituntien ja erityistehtävien määrä.

Jos opettaja on vain osan päivästä pois, hänen palkastaan vähennetään poissaolon ajalle merkityt opetustunnit kertatuntipalkkion mukaan.

KIKY-TYÖAIKA, POISSAOLOT JA PALKAN MÄÄRÄYTYMINEN

Määräaikaisilla opettajilla ja viranhaltijoilla, jotka ovat palveluksessa koko lukuvuoden työajan, on velvollisuus osallistua kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomaan opinto- ja suunnittelutyöaikaan yhteensä 24 tuntia lukuvuodessa. Tästä työajasta puolet eli 12 tuntia on sisällytetty vuotuiseen yhteissuunnittelutyöaikaan. Toinen 12 tuntia voidaan pitää oppilastyöpäivinä pidettävinä opinto- tai suunnittelutilaisuuksina.

Yleensä tilaisuudet ovat oppilastyöpäivän jälkeen pidettäviä tilaisuuksia, jotka kestävät tunnista muutamaan tuntiin. Työajasta voidaan määrätä yksi kokonainen 6 tunnin mittainen lauantaityöpäivä, jos järjestelylle on perusteltu syy. Työnantajan on suunniteltava, miten ja mihin työaika käytetään lukuvuoden aikana.

Opettajan palkka määräytyy opetustuntien perusteella ja kuukausipalkka sisältää opetusvelvollisuuden mukaiset opetustunnit, mahdolliset ylitunnit sekä ylitunteina tai euromääräisinä lisinä maksettavat erityistehtäväkorvaukset. Yhteissuunnittelutyöaika, vesot ja kiky-työaika kuuluvat opettajan työhön ilman erillistä korvausta. Näihin työtehtäviin käytetty aika ei näy kuukausipalkassa eriteltynä.

Palkallinen virkavapaa

Palkalliselta virkavapaalta, kuten sairausloma-ajalta, opettaja saa täyden palkan ylitunti- ja erityistehtäväkorvauksineen. Palkasta ei tehdä mitään vähennystä. Poissaoloajan työtehtävät hoidetaan erinäisin sijaisjärjestelyin, jotka ovat rehtorin vastuulla. Palkallisella virkavapaalla olevalla opettajalla ei ole minkäänlaista velvollisuutta korvata poissaoloajalle määrättyjä ys-palavereita, vesoja tai muuta kikytyöaikaa.

Palkaton virkavapaa

Palkasta tehtävät vähennykset kohdistuvat opetustunteihin ja erityistehtäviin palkattoman virkavapaan ajalta, jollainen on esimerkiksi poissaolo henkilökohtaisten syiden vuoksi. Koko päivän poissaoloa varten opettajan on haettava palkatonta virkavapaata. Sitä on haettava myös lauantaityöpäivistä. Kokonaisten päivien poissaoloissa palkan vähennys tehdään päiväpalkan perusteella. Päiväpalkka saadaan jakamalla opettajan varsinainen palkka kyseessä olevan kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä. Lisäksi palkasta vähennetään ylituntien ja erityistehtävien korvaukset.

Jos opettajalla esimerkiksi on 3 ylituntia, yhden päivän ylituntien määrä on 3/5-osaa (= 0,6). Kokonaisuudessaan yhden päivän poissaolo maksaa opettajalle päiväpalkan + 0,6 x kertatuntipalkkio riippumatta siitä, mikä on kyseessä olevan poissaolopäivän todellinen opetustuntien määrä tai määrättyjen ys-palaverien tai kiky-työajan määrä.

Jos opettaja on vain osan päivästä pois, hänen palkastaan vähennetään poissaolon ajalle merkityt opetustunnit. Ys-aikaa tai kiky-työaikaa ei palkasta voida vähentää, koska näille työajan osille ei ole olemassa palkanmaksun eikä -vähennyksen perustetta. Oppilastyöpäiviin sisällytetyt muutaman tunnin mittaiset opinto- ja suunnittelutilaisuudet ovat vain osa työpäivää.

Jos opettaja ei pysty osallistumaan työpäivän päätteeksi määrättyyn kiky-työaikaan, hänen on ilmoitettava siitä rehtorille. Tällöin osapäivän poissaoloon ei tarvitse hakea palkatonta virkavapaata, koska opettaja on hoitanut ko. päivän kaikki opetustunnit. Rehtori voi edellyttää työajan korvaamista toisena ajankohtana, mutta perusteita palkan pidättämiseen ei ole.

Ohessa ladattava tietopankki YS-ajasta, vesoista ja kiky ajasta

Joku_roti_yhteissuunnittelutyoaika_veso_kiky_jasenille

Työajan pidennys

Työajan lisäys opetusalalla

1.8.2017

 • Kokonaisuudessaan työaika pitenee 24h (Lukuvuoden työajaksi otetulla työaika on enintään 20h)
 • Tämä jakautuu niin, että 12h tulee YT-aikaan, joka samalla muuttuu vuosittaiseksi. Sen käyttöä on suunniteltava ja seurattava.
 • Yt-aika vuodessa 126h (3x 38 + 12)

Loput 12h

 • Voidaan käyttää opinto- ja suunnittelutyöhön tai muuhun opettajatyöhön oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina
 • Perustellusta syystä tästä työajasta voidaan määrätä pidettäväksi korkeintaan yksi kokonainen 6 tunnin päivä. Jos näin menetellään, tulee kyseinen päivä pitää oppilastyövuoden aikana lauantaipäivänä.
 • Vastaava työajan pidennys koskee myös vuosityöajassa olevia opinto-ohjaajia 1221 -> 1245
 • Muuna opettajatyönä ei voida määrätä työtä, joka on opetusvelvollisuuteen luettavissa tai työtä, jonka korvaaminen perustuu erilliseen OVTES:n määräykseen.

 Määräaikaiset lukukausi tai vastaava, (päätoimiset)

Määräaikaisella vähintään lukukauden työajalle tai vastaavan pituiseen palvelussuhteeseen otetulla viranhaltijalla on em. lisätty työaika yhteensä enintään 10 tuntia

Soveltamisohje

Lukukauden tai vastaavan mittaisella palvelussuhteella tarkoitetaan noin 19 viikkoa kestävää tai pidempää opettajan palvelussuhdetta.

Sivutoimiset tuntiopettajat

 • Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lukuvuodentyöajaksi otetulla vähintään 10 vuosiviikkotuntia opettavalla sivutoimisella tuntiopettajalla em. Lisätty työaika on yhteensä enintään 10 tuntia.
 • Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lukuvuoden työajaksi otetulla alle 10 vuosiviikkotuntia opettavalla sivutoimisella tuntiopettajalla em. Lisätty työaika on yhteensä enintään 4 tuntia.